Laatukriteerit

Jotta vapaaehtoisjaksot olisivat mahdollisimman antoisia vapaaehtoistyöntekijöille ja heidät vastaanottaville yhteisöille, noudatamme laatukriteerejä.

ICYE-vapaaehtoistyöntekijöitä ulkomaille lähettäessämme noudatamme kansainvälisen ICYEn vähimmäislaatukriteerejä. Kaikkien vapaaehtoisten lähettämisessä noudatamme Kansainvälisen Vapaaehtoistyön Verkoston laatukriteeristöä.

Kansainvälisen ICYEn vähimmäislaatukriteerit lyhyesti

KaVa-verkoston yleiset laatukriteerit

KaVa-verkostoon kuuluvat Allianssin nuorisovaihto, Kansainvälinen vapaaehtoistyö KVT ja Maailmanvaihto ry – ICYE Finland. Verkoston jäsenet ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia tahoja, jotka lähettävät vapaaehtoistyöntekijöitä ulkomaille. KaVa-verkoston tehtävä on kehittää yhdessä vapaaehtoisohjelmia sekä toimia vertaisoppimisen ja -tuen alustana.

Laatukriteeristön tarkoituksena on tuoda esiin laadukkaan vapaaehtoistoiminnan elementit, joiden tarkemmat sisällöt on mietitty ohjelmakohtaisesti. Lisää ohjelmakohtaista tietoa löytyy järjestöjen nettisivuilta: www.nuorisovaihto.fi, www.kvtfinland.org ja www.maailmanvaihto.fi.

1. Toiminnan merkitys

Järjestöillä on mietityt tavoitteet ja tarkoitus vapaaehtoistyön järjestämiselle. Kukin järjestö toimii omien arvojensa pohjalta. Toiminnalla ei tavoitella taloudellista hyötyä. Verkoston jäsenten yhteisiä tavoitteita ovat kulttuurien välinen oppiminen sekä globaalin vastuun ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyyden ja tunnettuuden edistäminen.

2. Vapaaehtoistyön organisointi

2.1 Tiedotus, haku ja valinta

Tiedotus: Ohjelmista tiedotetaan avoimesti ja monipuolisesti ja niistä annetaan realistinen kuva.

Haku: Hakija saa valintaprosessissa ainakin seuraavat tiedot: tietoa ohjelman järjestäjästä; ohjelmakuvauksen; tietoa aiemmin ohjelmaan osallistuneiden kokemuksista; vapaaehtoistyöpaikkakuvaukset sekä tiedon siitä, mitä osallistumismaksu sisältää.

Valinta: Järjestöillä on selkeät valintakriteerit. Valintaprosessista tiedotetaan hakijoille avoimesti. Järjestökohtaiset valintakriteerit ja valintaprosessien kuvaukset löytyvät järjestöjen nettisivuilta. Hakijoiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Lue Maailmanvaihdon haku- ja valintaprosessi vapaaehtoistyöohjelmiin.

2.2 Valmennus

Vapaaehtoisille järjestetään laadukasta ja kunkin ohjelman vaatimuksiin ja tavoitteisiin nähden tarkoituksenmukaista valmennusta. Kaikkien ohjelmien valmennuksissa käsitellään ainakin uuteen kulttuuriin sopeutumista, vapaaehtoisen roolia, oikeuksia ja velvollisuuksia, terveysasioita sekä turvallisuutta. Lisäksi vapaaehtoisille annetaan tietoa kohdemaasta. Valmennusprosessin aikana on myös mahdollista saada tukea ja tietoa ohjelmaan aikaisemmin osallistuneilta. Valmennuksista kerätään palautetta ja valmennuksia kehitetään jatkuvasti.

2.3 Tuki kohdemaassa

Vapaaehtoinen perehdytetään vapaaehtoistyöjakson aikana kohdemaan kulttuurin ja työtapoihin, ja hänen tukenaan on yhteyshenkilö sekä vastaanottavassa että lähettävässä järjestössä.

2.4 Tuki paluuprosessissa

Vapaaehtoisille tarjotaan paluun jälkeen mahdollisuus käsitellä vapaaehtoistyökokemusta. Heiltä pyydetään palautetta ja vapaaehtoisilta saatu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä. Palanneita vapaaehtoisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti lähettävän järjestön toimintaan ja muuhun kansalaistoimintaan. Vapaaehtoiset saavat todistuksen osallistumisestaan vapaaehtoistyöhön.

3. Seuranta ja arviointi

Jokaisella verkoston jäsenellä on omat seuranta- ja arviointimenetelmät, joiden perusteella ohjelmia kehitetään.