Toimintaperiaatteet

Maailmanvaihto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Toimintamme perustuu luotettavuuteen ja avoimuuteen.

Arvomme ovat kulttuurien välinen oppiminen, globaalivastuu ja aktiivinen kansalaisuus.

Kulttuurien välinen oppiminen: Pitkäkestoinen vapaaehtoistyöohjelma tarjoaa nuorille aikuisille haasteellisen kulttuurien välisen oppimiskokemuksen, joka edistää yksilön kasvua ja kehittymistä ja antaa hänelle uusia näkökulmia. Kulttuurien välinen oppiminen edistää kulttuurirajat ylittävää yhteistyötä.

Globaalivastuu: Kansainväliseen vapaaehtoistyöohjelmaan ja kansainväliseen nuorisotoimintaan osallistuminen edistää nuorten aikuisten tietoisuutta ja aktiivisuutta kehitys-, tasa-arvo- ja ympäristökysymyksissä.

Aktiivinen kansalaisuus: Nuorilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua vastuulliseen kansainväliseen vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan, mikä edistää nuorten aktiivista roolia yhteiskunnassa.

”Maailmanvaihto on laajasti tunnettu laadukkaiden vapaaehtoistyöohjelmien järjestäjä ja väylä kulttuurienväliseen oppimiseen. Järjestön toiminta innostaa kansalaisvaikuttamiseen globaalin vastuun toteutumiseksi.” Näin kuuluu Maailmanvaihdon vuoteen 2030 ulottuva visio.

Ekologinen kestävyys

Rauhanjärjestönä Maailmanvaihto tavoittelee sosiaalisesti tasa-arvoista maailmaa. Tähän tavoitteeseen liittyy vahvasti myös ekologinen kestävyys. Ilmastokysymys etenkin globaalilla tasolla on myös tasa-arvokysymys, koska vähemmistöt ja heikoimmin toimeentulevat kärsivät ympäristöongelmista eniten.

Toimiessamme nuorten parissa kansainvälisellä kentällä pyrimme lisäämään toiminnassamme mukana olevien nuorten ympäristötietoisuutta ja vahvistamaan heidän kykyjään yksilölliseen toimijuuteen myös ympäristöasioissa.

Maailmanvaihdon oman ympäristökuormituksen pyrimme toiminnallisten, taloudellisten ja inhimillisten resurssien puitteissa minimoimaan. Tavoitteet pyrimme nivomaan osaksi järjestön koko toimintakulttuuria ja toimintamuotoja. Tässä apuna ovat ympäristöohjelma sekä hallituksen ympäristövastaava, joka koordinoi ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Toimintaa periaatteiden pohjalta

Viime vuosina olemme panostaneet vapaaehtoistyöohjelmien laadun kehittämiseen mm. käynnistämällä kaksi vaikuttavuustutkimushanketta yhteistyössä korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyössä Kansainvälisen Vapaaehtoistyön Verkoston (KaVa) olemme teettäneet vaikuttavuustutkimuksen Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla. Kulttuurien välistä ymmärrystä edistävää globaalikasvatustyömme olemme kehittäneet panostamalla kouluvierailutoimintaamme.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toiminnassamme olemme laatineet Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.