Toimintaperiaatteet

Maailmanvaihto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka arvot ovat kulttuurien välinen oppiminen, globaalivastuu ja aktiivinen kansalaisuus.

Kulttuurien välinen oppiminen: Pitkäkestoinen vapaaehtoistyöohjelma tarjoaa nuorille aikuisille haasteellisen kulttuurien välisen oppimiskokemuksen, joka edistää yksilön kasvua ja kehittymistä ja antaa hänelle uusia näkökulmia. Kulttuurien välinen oppiminen edistää kulttuurirajat ylittävää yhteistyötä.

Globaalivastuu: Kansainväliseen vapaaehtoistyöohjelmaan ja kansainväliseen nuorisotoimintaan osallistuminen edistää nuorten aikuisten tietoisuutta ja aktiivisuutta kehitys-, tasa-arvo- ja ympäristökysymyksissä.

Aktiivinen kansalaisuus: Nuorilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua vastuulliseen kansainväliseen vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan, mikä edistää nuorten aktiivista roolia yhteiskunnassa.

Maailmanvaihdon vuoteen 2030 ulottuva visio linkittyy vahvasti arvoihimme: ”Maailmanvaihto on laajasti tunnettu laadukkaiden vapaaehtoistyöohjelmien järjestäjä ja väylä kulttuurienväliseen oppimiseen. Järjestön toiminta innostaa kansalaisvaikuttamiseen globaalin vastuun toteutumiseksi.”

Maailmanvaihdon toiminnassa tärkeitä periaatteita ovat välittäminen, luotettavuus ja avoimuus. Välittäminen tarkoittaa osallistujien yksilöllisten tarpeiden huomioimista ja yksilöllistä tukemista. Luotettavuudella tarkoitamme pitkään kokemukseen ja asiantuntijuuteen perustuvaa osaamista; pitkäaikaisia yhteistyöverkostoja, joiden toiminnan tunnemme, sekä toiminnan laatua ja laadun valvontaa. Avoimuudella tarkoitamme avoimuutta tiedotuksessa ja läpinäkyvyyttä päätöksentekoprosesseista.

Maailmanvaihdolle on tärkeää, että toimintaa toteutetaan eettisesti niin vapaaehtoistyöhön osallistuvien nuorten, heidät vastaanottavien tahojen kuin vapaaehtoistyön kohderyhmien näkökulmasta. Toiminnan eettisyyden varmistamiseksi Maailmanvaihto on ollut aloitteentekijä kansainvälisen ICYEn eettisen ohjeistuksen luomiseksi. Vapaaehtoisten valmennuksissa ja toiminnasta tiedottamisessa eettiset kysymykset ovat keskeisiä.

Viime vuosina olemme panostaneet vapaaehtoistyöohjelmien laadun kehittämiseen mm. luomalla laatukuvaukset toiminnan ydinprosesseille ja tekemällä tutkimusyhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden kanssa kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuuden selvittämiseksi. Kulttuurien välistä ymmärrystä edistävää globaalikasvatustyömme olemme kehittäneet panostamalla kouluvierailutoimintaamme. Maailmanvaihto toteuttaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita vuonna 2018 hyväksymänsä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa mukaisesti.

Ilmastokysymys etenkin globaalilla tasolla on myös tasa-arvokysymys, koska vähemmistöt ja heikoimmin toimeentulevat kärsivät ympäristöongelmista eniten. Pyrimme lisäämään toiminnassamme mukana olevien ulkomaalaisten ja suomalaisten nuorten ympäristötietoisuutta. Maailmanvaihdon oman ympäristökuormituksen pyrimme minimoimaan. Tässä apuna on ympäristöohjelma.

Vaikuttamistyönsä tärkeimmäksi kohteeksi Maailmanvaihto on päättänyt ulkomaalaisiin liittyvien stereotypioiden purkamisen.

Maailmanvaihdon toiminnassa ja tapahtumissa noudetaan turvallisemman tilan periaatteita.