Toimintaperiaatteet

Maailmanvaihto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka arvot ovat globaalivastuu, kulttuurien välinen oppiminen ja yhdenvertaisuus.

Visiomme

Kulttuurien välisen oppimisen kautta yhdenvertaisempi maailma

Toiminnassamme tärkeitä periaatteita

Meille Maailmanvaihdossa on tärkeää, että toimintaa toteutetaan eettisesti niin vapaaehtoistyöhön osallistuvien nuorten, heidät vastaanottavien tahojen kuin vapaaehtoistyön kohderyhmien näkökulmasta. Toiminnan eettisyyden varmistamiseksi Maailmanvaihto on ollut aloitteentekijä kansainvälisen ICYEn eettisen ohjeistuksen luomiseksi. Vapaaehtoisten valmennuksissa ja toiminnasta tiedottamisessa eettiset kysymykset ovat keskeisiä.

Viime vuosina olemme panostaneet vapaaehtoistyöohjelmien laadun kehittämiseen mm. luomalla laatukuvaukset toiminnan ydinprosesseille ja tekemällä tutkimusyhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden kanssa kansainvälisen vapaaehtoistyön vaikuttavuuden selvittämiseksi. Kulttuurien välistä ymmärrystä edistävää globaalikasvatustyömme olemme kehittäneet panostamalla kouluvierailutoimintaamme. Maailmanvaihto toteuttaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita vuonna 2018 hyväksymänsä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa mukaisesti.

Ilmastokysymys etenkin globaalilla tasolla on myös tasa-arvokysymys, koska vähemmistöt ja heikoimmin toimeentulevat kärsivät ympäristöongelmista eniten. Pyrimme lisäämään toiminnassamme mukana olevien ulkomaalaisten ja suomalaisten nuorten ympäristötietoisuutta. Maailmanvaihdon oman ympäristökuormituksen pyrimme minimoimaan.

Vaikuttamistyönsä tärkeimmäksi kohteeksi Maailmanvaihto on päättänyt ulkomaalaisiin liittyvien stereotypioiden purkamisen.

Turvallisempi tila ja häirinnästä ilmoittaminen

Maailmanvaihdon toiminnassa ja tapahtumissa noudetaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteiden tarkoituksena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi omana itsenään. Tavoitteena on, että jokainen Maailmanvaihdon toimintaan osallistuva vastaa omalla toiminnallaan turvallisen tilan periaatteiden toteutumisesta.

Häirinnästä, epätasa-arvoisesta kohtelusta, rasismista tai muusta epäasiallisesta käytöksestä Maailmanvaihdon toiminnassa ilmoittamista varten on käytössä sähköinen lomake.