Maailmanvaihdon strategia 2022–2027

1) Mikä on Maailmanvaihto?

Maailmanvaihto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka lähettää nuoria aikuisia pitkäkestoiseen (6–12 kuukauden mittaiseen) vapaaehtoistyöhön ulkomaille ja vastaanottaa ulkomailta vapaaehtoistyöntekijöitä Suomeen. Vapaaehtoiset työskentelevät yleishyödyllisissä yhteisöissä. Pitkäkestoisella vapaaehtoistyöllä rakennetaan kulttuurien välistä ymmärrystä, mikä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden haastaviin oppimiskokemuksiin ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Vuonna 1958 perustettu Maailmanvaihto kuuluu International Cultural Youth Exchange (ICYE) -federaatioon, joka on 39 järjestön kansainvälinen yhteistyöverkosto. ICYE:n arvot korostavat kulttuurien välisen ymmärryksen ja rauhan rakentamista. ICYE-vapaaehtoistyöohjelman lisäksi Maailmanvaihto vastaanottaa ja lähettää vapaaehtoisia EU-tuetun Euroopan solidaarisuusjoukot (ESC) -ohjelman kautta. Muutamia vapaaehtoisia tulee vuosittain Saksasta myös Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD) -ohjelman kautta.

Maailmanvaihdon päivittäisestä toiminnasta vastaavat kolme vakituista työntekijää, joita avustaa vaihtuva määrä harjoittelijoita ja toimistovapaaehtoisia. Hallituksella on järjestössä päätöksentekovastuu. Lisäksi vapaaehtoisia osallistuu tapahtumien toteuttamiseen, tiedotuksen tehtäviin, vapaaehtoistyöhön hakevien haastattelemiseen sekä kouluvierailu- ja leiritoimintaan.

2) Maailmanvaihdon toimintaympäristö:*

Maailmanvaihdon toiminta pohjaa kansainvälisyyteen, joten kaikki globaalit kehityssuunnat vaikuttavat välillisesti ja suoraan myös Maailmanvaihdon toimintaympäristöön. Viime vuosina erityisesti ilmastonmuutoksen kiihtyminen, pandemiat, eriarvoisuuden kasvu ja poliittinen epävakaus ovat kaikki vaikuttaneet myös kansainvälisen vapaaehtoistyön toimikenttään. Epävakaat olot vaikuttavat niin järjestöjen kuin yksilöiden taloudellisiin resursseihin: vapaaehtoistyöstä kiinnostuneiden nuorten taloudellisten mahdollisuuksien eriarvoistuminen on vielä kouriintuntuvampaa kuin ennen, ja järjestöjen on pohdittava kestäviä ratkaisuja myös itse organisaatioiden toiminnan säilymisen kannalta.

Myös työelämää leimaa globaalisti epävarmuus ja epävakaus: työn ja oppimisen monipuolistumisen rinnalla koulutusta leimaa paine tuottaa työvoimaa nopeasti, mikä heijastuu siihen, että oppilaiden ja opiskelijoiden täytyy tehdä tulevaisuutta määrittäviä valintoja yhä aikaisemmin. Toisaalta osaamisen kehittämisessä korostuvat esimerkiksi metataidot (erityisesti kyky oppia) ja tämän suhteen Maailmanvaihdon kansainväliset vapaaehtoisohjelmat voivat näyttäytyä väylänä kehittää monialaista ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Maailmanvaihdon tarjoamat pitkäjänteiset kokemukset voivat erottua edukseen vasten nykyajan sirpaloitunutta yhteiskuntaa.

Viestintä- ja tietoliikenneteknologian nopea kehitys on vaikuttanut erityisesti yksilöiden ja yhteiskunnan toiminnan kasvavaan mediavälitteisyyteen, ja myös tämä on ympäristö, johon Maailmanvaihdon tulee kiinnittää toimintansa kehittämisessä erityistä huomiota. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa paitsi tiiviimmän kansainvälisen yhteistyön, myös laajemman kotimaisen, arvopohjaltaan vastaanottavaisen yleisön tavoittamisen. Samalla, kun hyödynnetään käytettävissä olevia digitaalisia työkaluja, on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota myös paikallistoiminnan laatuun ja tavoittavuuteen, jotta järjestön toiminta yhtäältä tavoittaa yhä monimuotoisemman osallistujakunnan ja toisaalta sitouttaa aktiiveja järjestön pitkäaikaiseen toimintaan. Arvoihin pohjautuva järjestöjen ja yksilöiden välinen ylirajainen yhteistyö on Maailmanvaihdolle järjestö- ja kansalaistoiminnan kentillä mahdollisuus laajentaa vaikutuspiiriään ja kenties jopa omien toimintamahdollisuuksien jatkumisen edellytys.

3) Maailmanvaihdon visio:

“Kulttuurien välisen oppimisen kautta yhdenvertaisempi maailma”

4) Maailmanvaihdon toiminta-ajatus ja arvot

”Maailmanvaihto järjestää kulttuurien välisiä oppimiskokemuksia nuorille aikuisille sekä edistää heidän sosiaalista kasvuaan ja henkilökohtaista kehitystään. Maailmanvaihto edistää kulttuurien välistä ymmärrystä, yhdenvertaisuutta ja rauhaa maailmassa.”

Maailmanvaihdon toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:

 1. Globaalivastuu. Kansainväliseen vapaaehtoistyöohjelmaan ja kansainväliseen nuorisotyöhön sekä nuorisojärjestötoimintaan osallistuminen edistää nuorten aikuisten tietoisuutta ja toimijuutta kehitys-, tasa-arvo- ja ympäristökysymyksissä sekä heidän aktiivista rooliaan yhteiskunnassa.
 2. Kulttuurien välinen oppiminen. Pitkäkestoinen vapaaehtoistyöohjelma tarjoaa nuorille aikuisille kulttuurien välisen oppimiskokemuksen, joka edistää yksilön kasvua ja kehitystä sekä antaa uusia näkökulmia. Kulttuurien välinen oppiminen edistää kulttuurirajat ylittävää yhteistyötä ja yhdenvertaisuutta sekä tukee ennakkoluulojen ja stereotypioiden kyseenalaistamista ja purkamista.
 3. Yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuutta** edistetään kaikessa Maailmanvaihdon toiminnassa. Toimintamme edistää yhteistyötä eri taustoista tulevien ihmisten välillä ja purkaa syrjivää ajattelua ja rakenteita. Toimintamme on inklusiivista ja mahdollisimman laajasti erilaisten ryhmien tavoitettavissa henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.

Perusarvojen lisäksi Maailmanvaihdon työtä määrittävät toiminnalliset arvot, jotka ovat järjestön toimintaa läpäiseviä periaatteita:

 • Välittäminen ja inklusiivisuus.*** Huomioimme työssämme osallistujien yksilölliset tarpeet ja tarjoamme heille yksilöllistä tukea. Mahdollistamme eri taustoista ja elämäntilanteista tulevien henkilöiden osallistumisen Maailmanvaihdon toimintaan.
 • Luotettavuus ja vastuullisuus. Maailmanvaihdon toiminnan laadukkuus sekä järjestön asiantuntijuus kansainvälisen vapaaehtoistyön järjestäjänä perustuvat pitkään kokemukseen ja pitkäaikaisiin yhteistyöverkostoihin. Toiminnan laadun ja eettisyyden valvonta on jatkuva osa järjestön toimintaa. Laatua ja eettisyyttä valvotaan muun muassa sidosryhmiltä säännöllisesti kerättävän palautteen avulla.
 • Avoimuus. Avoimuus tiedotuksessa ja läpinäkyvyys päätöksenteossa lisäävät toimintamme luotettavuutta ja laadukkuutta.

5) Maailmanvaihdon strategiset tavoitteet:

Viime strategiakauden (2016–2021) aikana Maailmanvaihto keskittyi varsinkin vapaaehtoistyöohjelmien laadun kehittämiseen niin järjestön sisäisesti kuin ICYE-verkostossa, vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisen kehittämiseen ja Euroopan solidaarisuusjoukot -vapaaehtoistyöohjelman osallistujamäärän lisäämiseen. Edellisen strategiakauden aikana tehtiin myös vaikuttamisstrategia ja kartoitettiin kuinka hyvin yhdenvertaisuus toteutuu järjestön toiminnassa.

Strategiaan kirjatut tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin ja kaikkia strategiaan kirjoitettuja tavoitteita vietiin eteenpäin. Esimerkiksi tiedotuksen kehittäminen, laatukuvausten ja laatuprosessien laatiminen eri ohjelmille ja ICYE-federaation laadunkehittämistyö onnistuivat erinomaisesti. Osa tavoitteista jäi kuitenkin osittain toteutumatta ja/tai niiden toteutus jäi kesken. Uusi strategia jatkaa monien edellisen strategiakauden tavoitteiden kehittämistä, mutta sisältää myös joukon uusia prioriteetteja.

Uudella strategiakaudella (2022–2027) Maailmanvaihto aikoo lisätä varsinkin toiminnan inklusiivisuutta ja pohtia keinoja helpottaa eri taustoista ja elämäntilanteista tulevien henkilöiden osallistumista järjestön toimintaan ja vapaaehtoistyöohjelmiin. Inklusiivisuuden vahvistamisen ohella Maailmanvaihdossa jatketaan edellisten vuosien rasisminvastaisen hankkeen Standing Together Against Racism in Europe (STAR E) teemojen ja antirasistisuusosaamisen vahvistamista.

Viime vuodet ovat osoittaneet, kuinka tärkeässä roolissa järjestöaktiivit ja vapaaehtoiset ovat Maailmanvaihdon toiminnassa. Sitoutuneet ja motivoituneet vapaaehtoiset ovat yksi järjestön tärkeimmistä voimavaroista, minkä vuoksi aktiivitoiminnan kehittämiseen tullaan panostamaan seuraavan strategiakauden ajan. Uusien aktiivien rekrytoiminen, hallituksen itseohjautuvuuden ja ryhmäyttämisen kehittäminen ja vapaaehtoisten osaamisen esille tuominen ovat tärkeimmät keinot, joilla varmistetaan että Maailmanvaihto on jatkossakin elinvoimainen ja puoleensavetävä järjestö kaikille.

Seuraavan strategiakauden strategiset tavoitteet ja erityistavoitteet (A, B, C, D) ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

(A) Inklusiviisuuden lisääminen: Seuraavalla strategiakaudella Maailmanvaihto edistää toimintansa inklusiivisuutta, jotta erityistä tukea tarvitsevilla ja muita heikommassa asemassa olevilla nuorilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet osallistua järjestömme toimintaan. Nuorisovaihtotoiminnassa (ICYE ja Euroopan solidaarisuusjoukot) lisätään inklusiivisten ja erityistarpeisiin vastaavien vapaaehtoistyöpaikkojen määrää. Järjestön työntekijöille ja hallituksen jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin inklusiivisuudesta.

 • Lisäämme järjestön ymmärrystä inklusiivisuudesta vapaaehtoistyöohjelmissa koulutusten ja verkostoitumisen avulla. Lisäksi kartoitamme inklusiivisuuden näkökulmasta käytäntöjä ja yhteistyömahdollisuuksia ICYE- ja ESC-verkostoissa.
 • Luodaan mahdollisuuksia vaikuttaa ICYE- ja ESC-verkostoissa, jotta erityistä tukea tarvitsevien, kuten aisti- ja liikuntarajoitteisten, sekä muita heikommassa asemassa olevien nuorten nuorten on helpompi osallistua kansainväliseen vapaaehtoistyöhön.
 • Kehitämme Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisten valintaprosessin inklusiivisuutta, jotta voimme valita aiempaa enemmän erityistä tukea tarvitsevia ja muita heikommassa asemassa olevia nuoria ESC-vapaaehtoisiksi. Lisäämme inklusiivisten ja erityisen tuen tarpeisiin vastaavien vapaaehtoistyöpaikkojen määrää Suomessa sekä kehitämme tukikäytäntöjä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.
 • Teemme selvityksen mahdollisuuksia järjestää Euroopan solidaarisuusjoukoissa vapaaehtoisyhteistyötä Suomen sisällä (in-country) saadaksemme mukaan pakolais- ja maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisia Suomessa. Osallistumme koulutuksiin aiheesta ja keskustelemme toisten järjestöjen kanssa heidän kokemuksistaan, vaihdamme tietoja ja järjestämme ideointipalaverin.
 • Kartoitamme kyselyiden ja selvitysten avulla, kuinka hyvin Maailmanvaihto saavuttaa erityistä tukea tarvitsevia, kuten aisti- ja liikuntarajoiteisia, ja muita heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja tarjoaa heille mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Kehitämme selvitystyön pohjalta tiedotuskanaviamme ja -tapojamme.
 • Kartoitamme, millaisia eritaustaisia ihmisiä viestinnässämme esiintyy ja miten heidät esitämme. Monipuolistamme kuvastoamme vapaaehtoistyöntekijöistä ja muista Maailmanvaihdon toimijoista. Kehitämme käytännöt mitata ja arvioida onnistumistamme.
 • Kehitämme tiedotuksen saavutettavuutta näkö- ja kuulovammaisille. Käytämme selkeää ja helposti ymmärrettävää kieltä. Viestimme suomen ohella laajasti englanniksi, jotta suomea heikosti osaavien on mahdollista tulla mukaan toimintaan.

(B) Järjestön antirasistisuusosaamisen kehittäminen: Jatketaan edellisten vuosien STAR-E -hankkeen teemojen ja antirasistisuusosaamisen kehittämistä järjestön toiminnassa. Organisaatiotasolla järjestön vakiintuneita toimintatapoja arvioidaan ja järjestön antirasistisuusosaamista vahvistetaan koulutusten avulla (esim. Rauhankasvatusinstituutti). Antirasistisuus näkyy myös esimerkiksi lähtö- ja tulovalmennusleirien ohjelmassa.

(C) Hallitus- ja aktiivitoiminnan kehittäminen: Maailmanvaihdon hallituksen ryhmäyttämistä kehitetään ja uusien hallituslaisten rekrytointiin panostetaan, esimerkiksi järjestämällä hallitukseen tutustumisiltoja. Talousarvioon budjetoidaan määräraha hallituksen ryhmäyttämistoimintaan.

 • Lisätään hallituksen omistajuutta ja itseohjautuvuutta ja mietitään, kuinka sen resursseja pystyttäisiin lisäämään toiminnan kehittämistä varten.
 • Luodaan Maailmanvaihdon hallitukseen ryhmäyttäjän pesti, jolla on vetovastuu yhteisöllisyyden kehittämisestä hallituksessa, hallitustyöskentelyn ulkopuolisen virkistystoiminnan ideoimisesta ja hallituksen hyvinvoinnin parantamisesta.
 • Kutsutaan ulkomaalaisten vapaaehtoisten edustaja kokouksiin säännöllisin väliajoin.
 • Mietitään keinoja Maailmanvaihdon vapaaehtoistoimijoiden joukon moninaistamiseksi.

Lisäksi strategiakaudella edistetään myös seuraavia (edellisellä strategiakaudella aloitettuja) tavoitteita:

(D) Vapaaehtoisten osaamisen esille tuominen: Jatketaan edellisellä strategiakaudella aloitettua kansainvälisessä vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnistamista ja otetaan käyttöön työkaluja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamiseen. Rekrytoinnissa, viestinnässä ja koulutustoiminnassa tuodaan esille yhä enemmän aikaisempien vapaaehtoisten tarinoita heidän osaamisensa kehittymisestä.

 • Jatketaan käytäntönä osaamiskartan (osaamisen tunnistaminen -lomakkeen) hyödyntämistä. Hyödynnetään osaamiskarttaa varsinkin koulutuksissa ja paluuleireillä.
 • Tuodaan viestinnässä ja muussa toiminnassa Maailmanvaihtoa esille non-formaalin oppimisen mahdollistajana.
 • Tavoitteena on lisätä non-formaalin oppimisen ja pitkäaikaisen vapaaehtoistyötoiminnan arvostusta ja näkyvyyttä.

(E) Vapaaehtoistyöohjelmien laatutyön kehittäminen: Jatketaan viime strategiakaudella alkaneiden laatumittareiden ja -prosessien kehittämistä.

 • Luodaan laatuprosessikuvaukset ulkomaalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden ohjelmalle, isäntäperhe- ja vapaaehtoistyöpaikkojen sijoitustoiminnalle ja hallinnon prosesseille.
 • Kehitetään arviointitoiminnan ja arviointien hyödyntämisen johdonmukaisuutta. Arviointitoiminta ja arviointien hyödyntäminen on toiminut hyvin yksittäisten koulutusten kohdalla, mutta toiminnan laajempi arviointi on satunnaista. Keskitytään tulevalla strategiakaudella myös toiminnan laajempaan arviointiin.

(F) Moninaisen joukon tavoittaminen Suomessa sekä etätoiminnan ja alueellisen saavutettavuuden kehittäminen: Tehdään selvitys edellisten vuosien lähtijöistä ja ideoidaan tämän pohjalta, kuinka Maailmanvaihto voi jatkossa tavoittaa paremmin eri taustoista ja elämäntilanteista tulevia henkilöitä. Jatketaan korona-aikana käyttöön otettujen toimivien etätoimintamuotojen (infoillat, kielikahvila) järjestämistä. Pyritään parantamaan alueellista saavutettavuutta varsinkin monipuolisen etätoiminnan kautta.

(G) ICYE-verkoston yhteistyöhön osallistuminen: Jatketaan ICYE-federaation tasolla ohjelmien laadun kehittämistä ja eettisyyden edistämistä. Osallistutaan aktiivisesti keskusteluun globaalin etelän vapaaehtoisille tarjottavien ohjelmien ja toimintamuotojen laajentamisesta. Tuodaan esille ICYE-verkostossa Maailmanvaihdon laatutyön kehittämisestä nousseita hyviä käytäntöjä ja edistetään näiden käytäntöjen omaksumista federaatiotasolla.

 

* 2021 Toimintaympäristöanalyysi_Maailmanvaihto

** Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä (yhdenvertaisuus.fi).

*** “Inklusiivisuudellla eli mukaanotolla tarkoitetaan yleensä eriarvoistavien rakenteiden muutosta yhdenvertaisuutta tukeviksi. Tasa-arvoisesti saman tarjoaminen kaikille ei riitä, vaan tarvitaan toimia aktiiviseen mukaanottoon. Inklusiivisuus on yhdenvertaisuutta tukevia toimia ja moninaisuutta tukevaa kulttuuria, tarkoituksena ottaa ihmisiä mukaan heidän omista lähtökohdistaan.” (Demos Helsinki: Saavutettavuus, inklusiivisuus ja osallisuus – Digitaalinen inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena (pdf).)

Lue myös

Harjoittele kieliä Maailmanvaihdon kielikahvilassa

  Haluaisitko harjoitella puhumista espanjaksi tai suomeksi rennossa ilmapiirissä? Oletko...

Syksyllä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin Itävaltaan! Hae viim. 16.6.2024

Itävaltaan! Vapaaehtoisia etsii yhdeksän organisaatiota. Jaksot kestävät jaksot alkavat syys–lokakuussa...

Tule mukaan tulovalmennusleirin tiimiin 22.–28.8.2024

Etsitkö vapaaehtoistoimintaa kesään? Oletko innostunut leirielämästä sekä ryhmätoiminnan ohjaamisesta tai...

Elokuussa Euroopan solidaaarisuusjoukkoihin Islantiin – hae viimeistään 20.5.!

Tänä vuonna vapaaehtoistyöhön Islantiin? Vapaaehtoista hakee Samtökin ‘78, joka työskentelee...