Maailmanvaihdon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelma on hyväksytty Maailmanvaihdon syyskokouksessa 7.11.2018.

Maailmanvaihto järjestää kulttuurienvälisiä oppimiskokemuksia nuorille aikuisille sekä edistää heidän sosiaalista kasvuaan ja henkilökohtaista kehitystään. Maailmanvaihto edistää kulttuurienvälistä ymmärrystä, tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta ja rauhaa maailmassa. Maailmanvaihto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Käytännössä Maailmanvaihto toteuttaa eettisiä kansainvälisiä vapaaehtoistyöohjelmia ja tekee globaalikasvatustyötä Suomessa. Maailmanvaihdon toimintaa ohjaavat arvot ovat kulttuurien välinen oppiminen, globaalivastuu ja aktiivinen kansalaisuus. Rauhanjärjestönä Maailmanvaihto tavoittelee sosiaalisesti tasa-arvoista maailmaa.

Tässä suunnitelmassa pyritään kartoittamaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tämänhetkistä tilannetta Maailmanvaihdon toiminnassa, tunnistamaan mahdollisia epäkohtia sekä asettamaan tavoitteita ja määrittämään konkreettisia toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Maailmanvaihdon hallituksen yhdenvertaisuusvastaava yhdessä muun hallituksen ja järjestön henkilökunnan kanssa pyrkii aktiivisesti luomaan turvallista, tasa-arvoista ja yhdenvertaista pohjaa Maailmanvaihdon toiminnalle.

Suunnitelman jalkauttaminen, tiedotus ja arviointi

Maailmanvaihdon hallituksessa valitaan vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava, joka valvoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. Suunnitelmaa arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain yhdistyksen syys-tai kevätkokouksen yhteydessä. Yhdistyskokouksen hyväksymä suunnitelma lähetetään sähköpostitse tiedoksi henkilökunnalle ja hallitukselle sekä julkaistaan järjestön verkkosivuilla.

Taustaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle

Nykytila

Maailmanvaihdon hallitus huomioi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toiminnassaan. Järjestölle on vuonna 2018 nimitetty ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuusvastaava. Laajempaa selvitystä nykyisestä tilanteesta ei ole tehty. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia ei ole aiemmin tehty.

Tavoite

Maailmanvaihto on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen toimija ja toimintaympäristö.

Toimenpiteet

Vakiinnutetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavan toimenkuvan sekä -suunnitelman tekeminen vuosittaiseksi toimenpiteeksi. Kartoitetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tämänhetkistä toteutumista erityisesti aktiiveille lähetettävällä kyselyllä. Kyselyn tulosten perusteella päivitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Vuoden 2019 painopisteet:

1) Seksuaalisen häirintä ja syrjintätapaukset

Nykytila

Maailmanvaihdon toiminnassa on tullut vastaan yksittäisiä tapauksia seksuaalista häirintää. Näihin on puututtu toimiston henkilökunnan puolesta asianmukaisin keinoin ja tarvittaessa ulkopuolista ammattiapua hyödyntäen. Häirinnästä tai syrjinnästä raportoimiselle ei ole vakiintuneita käytäntöjä.

Tavoite

Maailmanvaihdon toiminta on osallistujilleen turvallista. Toiminnassa ei syrjitä esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai etnisyyden perusteella ketään. Mahdolliset häirintä- tai syrjintätapaukset käsitellään asianmukaisesti.

Toimenpiteet

Luodaan sähköinen lomake, jolla seksuaalisesta häirinnästä tai syrjinnästä voi ilmoittaa anonyymisti. Lomakkeen yhteydessä painotetaan luottamuksellisuutta ja avataan tukikäytäntöjämme. Lomakkeen kautta tulleet ilmoitukset käsitellään pääsihteerin, puheenjohtajan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavan kesken. Vakiinnutetaan käytännöt henkilökohtaisten yhteydenottojen varalle. Käsitellään seksuaalista häirintää, syrjintää ja niistä raportoimisen keinoja perehdytyksissä ja valmennuksissa . Työstetään toimenpideohjeohjelma seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn sekä kirjataan käytössä oleva seksuaalisen häirinnän tapauksissa käytettävä tukiprosessi.

2) Erityisen tuen tarve ja esteettömyys

Nykytila

Maailmanvaihto pyrkii antamaan tarvittavaa yksilöllistä tukea toimintaansa osallistuville. Tuen antamiselle ei ole vakiintuneita käytäntöjä. Maailmanvaihdon toimisto ei ole täysin esteetön. Sisälle astuessa on porras ja tilassa ei ole pyörätuolille sopivaa vessaa. Järjestön koulutuksia ja tapahtumia järjestetään myös vuokratuissa tiloissa. Eri tilojen esteettömyystietoja ei ole järjestelmällisesti kartoitettu. Maailmanvaihdon toimintaan on vain harvoin osallistunut liikuntarajoitteisia henkilöitä. Vapaaehtoistyöpaikkojen kuvauksissa ei ole kartoitettu esteettömyystietoja.

Tavoite

Jokainen voi osallistua Maailmanvaihdon toimintaan ja saada tarvitsemaansa tukea. Mahdollisuus tukeen on hyvin tiedossa.

Toimenpiteet

Jokainen työryhmä kartoittaa oman toimintansa saavutettavuutta ja keinoja sen parantamiseksi. Sektorit päättävät vastuuhenkilöstä, joka pystyy antamaan tukea tai ohjaamaan työryhmän toimintaan osallistuvia erityisen tuen piiriin. Kartoitetaan erityisesti liikuntarajoitteisten osallistujien mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Kartoitetaan Maailmanvaihdon toimiston esteellisyyttä tarkemmin. Samalla pohditaan, millaisia toimenpiteitä esteettömyyden parantamiseksi olisi budjetin puitteissa mahdollista tehdä. Lisätään kaikkien vapaaehtoistyöpaikkojen kuvausten sekä koulutuksien ja muiden tapahtumien kutsujen yhteyteen tilojen esteettömyystiedot.

3) Turvallisempi tila ja moninaisuuden huomioiminen

Nykytila

Maailmanvaihto ei ole määritellyt käyttöönsä turvallisemman tilan periaatteita. Maailmanvaihdon toimisto on osallisena Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa. mutta vakiintuneita käytäntöjä tai linjauksia ei aiheesta ole.

Tavoite

Maailmanvaihdon tilat (toimisto, koulutuksien ja tapahtumien tilat sekä sosiaalisen median alustat) ovat kaikille mahdollisimman turvallisia.

Toimenpide

Kirjataan Maailmanvaihdolle turvallisemman tilan periaatteet, joissa määritellään hyväksyvän ilmapiirin käytännöt juuri järjestön toiminnan näkökulmasta. Viitataan periaatteisiin koulutuksien ja tapahtumien yhteydessä sekä moderoidaan sosiaalisen median alustoja periaatteiden pohjalta. Otetaan käyttöön lomakkeissa sukupuolivaihtoehdoiksi ”nainen”, ”mies”, ”muu” ja ”en halua kertoa”. Pyritään tiedostamaan ja tarvittaessa välttämään sukupuolittavia sanoja viestinnässä ja toiminnassa (esimerkiksi englannin kielen pronominit). Lisätään lähtövalmennuksen lisätietoa vaihtelevasta suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin eri maissa.

Muut huomioitavat aihealueet:

Tiedotus

Nykytila

Maailmanvaihdon tiedotus tapahtuu sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, uutiskirjeellä, tapahtumissa sekä jäsenlehtenä. Tiedotusta tehdään pääosin suomeksi ja englanniksi. Vuonna 2018 Maailmanvaihdon hallitus on hyväksynyt tiedotuksen eettiset ohjeistukset, jotka ohjaavat kaikkea järjestön viestintää. Ohjeistusta on jaettu toimintaan osallistuville, kuten blogia pitäville vapaaehtoisille. Lisäksi vapaaehtoisten leireillä järjestetään koulutusta eettisestä viestinnästä.

Tavoite

Maailmanvaihto tiedottaa laajasti toiminnastaan niin, että jäsenistö saa kuulla järjestettävästä toiminnasta hyvissä ajoin. Tiedotuksessa huomioidaan eri kieliryhmät. Tiedotus on eettistä.

Toimenpiteet

Tiedotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota  englannin- ja ruotsinkieliseen viestintään. Eettisten ohjeiden käyttöönotto vakiinnutetaan ja tässä onnistumista arvioidaan. Luodaan laatukuvaus tiedotustyöstä eettisyyden ja järjestön arvojen huomioimisen näkökulmasta. Kartoitetaan tiedotuksen  esteettömyyttä.

Toiminnan läpinäkyvyys

Nykytila

Hallituksen kokouksista ilmoitetaan hallituksen sähköpostilistalla sekä suljetussa Facebook-ryhmässä. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat lähetetään hallituksen sähköpostilistalle. Jäsenistöllä on halutessaan mahdollisuus pyytää toimistolta tietoa hallituksen julkisista päätöksistä. Osa päätöksistä on arkaluonteisuuden ja luottamuksellisuuden vuoksi salaisia. Kaksi kertaa vuodessa järjestettävään vuosikokoukseen lähetetään kutsu koko jäsenistölle sähköpostitse sekä jäsenlehden kautta.

Tavoite

Maailmanvaihdon toiminta ja päätöksenteko on läpinäkyvää. Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua toimintaan ja päätöksentekoon.

Toimenpiteet

Lisätään tiedostusta hallituksen kokouksien päätöksistäPohditaan keinoja, joilla jäsenistön toiveita voitaisiin paremmin kuulla koulutuksen aiheiden suhteen.

Palkkaus

Nykytila

Maailmanvaihdolla on vain kolme vakituista palkallista työntekijää sekä satunnaisia määräaikaisia korkeakouluharjoittelijoita. Maailmanvaihdon hallitus on päättänyt vuonna 2018 sitoa henkilökunnan palkkauksen ammattiliitto ERTOn suosittelemien vähimmäispalkkojen mukaisiksi. Palkkaus perustuu henkilöstön tehtävänimikkeisiin ja työnkuvaan. Maailmanvaihdon hallitus ei saa toimestaan palkkaa. Sekä hallitus että toimiston henkilökunta on ollut viime vuosina erittäin naispainotteista.

Tavoitteet

Maailmanvaihdon toiminta sekä palkkausperusteet ovat tasa-arvoisia ja eivät syrji yksilöitä sukupuolen perusteella.

Toimenpiteet

Erittäin pienen henkilöstön vuoksi palkkakartoituksen tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista (kts. tasa-arvolaki, joka velvoittaa vain yli 30 hengen työpaikat tasa-arvosuunnitelman laadintaan ja palkkakartoitukseen). Pyritään huomioimaan sukupuolten edustavuus rekrytoidessa uusia työntekijöitä sekä hallituksen jäseniä.

Taloudellinen saavutettavuus

Nykytila

Maailmanvaihdon jäsenyys on ICYE-ohjelmaan osallistuneille ilmaista ensimmäisen viiden vuoden ajan. Tämä mahdollistaa järjestön toimintaan osallistumisen matalalla kynnyksellä. Suurin osa Maailmanvaihdon tarjoamista koulutuksista on jäsenistölle ilmaisia. Maailmanvaihto korvaa aktiivien toimintaan osallistumisesta aiheutuvia matkakustannuksia mahdollisuuksien mukaan. Ulkomaalaisten vapaaehtoistyöntekijöiden isäntäperheitä tuetaan tarvittaessa myös taloudellisesti. Ulkomaan vapaaehtoisohjelmien osallistumismaksut riippuvat kohdemaasta ja jakson kestosta. Ohjelmien hinnoittelusta päättää hallitus. Maksuilla ei pyritä tekemään voittoa. Järjestö myöntää stipendejä taloudellisin perustein. Maailmanvaihto myös lähettää ja vastaanottaa vapaaehtoisia EU:n tukeman lähes maksuttoman ESC-vapaaehtoistyön kautta.

Tavoitteet

Maailmanvaihdon toiminta pysyy hinnoittelunsa puolesta helposti saavutettavana eri sosioekonomisissa asemissa oleville ihmisille.

Toimenpiteet

Varmistetaan, että vuosittain järjestetään jäsenistölle ilmaisia koulutuksia, joiden matkakulut korvataan. Seurataan osallistumismaksujen hintakehitystä suhteessa kansalliseen hintatasoon.

Lue myös

Voices of Volunteers – näkökulmia kansainväliseen vapaaehtoistyöhön

Tervetuloa seuraamaan blogia nimeltä Voices of Volunteers! Se tarkastelee kansainvälistä...

MaailmanVaihtoa 1/2020: Yhdenvertaisuutta vapaaehtoistyöhön!

Tässä lehdessä: 4 Pääkirjoitus / Editorial 6 Kutsu kevätkokoukseen 7...

Turvallisemman tilan periaatteet Maailmanvaihdon toiminnassa

Maailmanvaihto ry on kulttuurien välisiä oppimiskokemuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön keinoin tarjoava...