Maailmanvaihto ry:n säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maailmanvaihto ry  ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kansainvälisyyskasvatuksen, nuorisovaihdon sekä vapaaehtoistyön avulla edistää rauhan, globaalin vastuun, kulttuurien välisen ymmärryksen ja aktiivisen kansalaisuuden lisääntymistä maailmassa sekä tarjota oppimismahdollisuuksia.

Tätä tarkoitusta varten yhdistys on jäsenenä International Cultural Youth Exchange (ICYE) -nimisessä kansainvälisessä nuorisovaihtojärjestössä. Yhdistys vastaanottaa vuosittain ulkomailta Suomeen osallistujia vaihto-ohjelmiin sijoittamalla heidät paikallisiin perheisiin, vapaaehtoistyöpaikkoihin tai oppilaitoksiin ja järjestämällä heille yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää ohjelmaa. Vastaavasti yhdistys valitsee, valmentaa ja lähettää Suomesta ulkomaille osallistujia ICYE:n jäsenjärjestöjen tai muiden Maailmanvaihto ry:n hallituksen hyväksymien yhteistyötahojen vaihto-ohjelmiin.

Yhdistys voi tehdä yhteistyötä kansainvälisen ICYE:n lisäksi muiden yhdistyksen tarkoitusperiä edistävien tahojen kanssa.

Yhdistyksen jäsenet voivat tarvittaessa yhdistyksen hallituksen luvalla muodostaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä alueellisia yhteistyöryhmiä, jotka voivat olla rekisteröityjä yhdistyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista etua siihen jäseninä osallistuville.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Varsinainen jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän vuosimaksun. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen ainaisjäseniä ovat henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat suorittaneet syyskokouksen määräämän ainaisjäsenyyden kertamaksun. Ainaisjäseniä ovat lisäksi vuonna 2008 tai sitä ennen ainaisjäseniksi rekisteröidyt ilman vuosimaksuvelvollisuutta. Ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen hallituksen luvalla muodostetut alueelliset rekisteröidyt yhdistykset ovat yhdistyksen jäseniä ilman vuosimaksuvelvollisuutta. Alueellisella rekisteröidyllä yhdistyksellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokouskutsut lähetetään kaikille varsinaisille jäsenille, ainaisjäsenille ja alueellisille rekisteröidyille yhdistyksille sekä alueellisille yhteistyöryhmille.

Varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja alueellisella rekisteröidyllä yhdistyksellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Varsinainen jäsen joka ei ole vuosikokousta edeltävältä kalenterivuodelta maksanut vuosimaksuaan katsotaan eronneeksi yhdistyksestä.

Varsinaisten jäsenten vuosimaksujen ja ainaisjäsenten kertamaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta varsinaista jäsentä sekä 2–4 varajäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi ja muut varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen jäsen voi erota kesken toimikauden ilmoittamalla siitä kirjallisesti puheenjohtajalle. Mikäli useammat hallituksen jäsenet eroavat edellä mainitulla tavalla ja hallituksen jäljelle jäävä jäsenmäärä varajäsenet mukaan lukien on seitsemän tai vähemmän on hallituksen kutsuttava koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous täydentämään hallitus. Hallitus valitsee ja erottaa yhdistyksen pääsihteerin ja muut toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa ratkaisee arpa.

5. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, pääsihteeri tai hallituksen määräämä muu toimihenkilö kukin yksin.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava hyvissä ajoin kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjeitse tai sähköisesti kullekin jäsenelle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen määrääminä päivinä. Kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous syys-marraskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella varsinaisella jäsenellä. ainaisjäsenellä ja alueellisella rekisteröidyllä yhdistyksellä. Jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kukin jäsen voi äänestyksessä käyttää valtakirjalla enintään kolmen (3) muun jäsenen äänivaltaa.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. Yhdistyskokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan- tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan- tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenten kerta- ja vuosimaksujen suuruus
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan varajäsenet
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavalle kalenterivuodelle
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen, ainaisjäsen tai alueellinen rekisteröity yhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyskokouksen käsiteltäväksi, on siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Lue myös

Harjoittele kieliä Maailmanvaihdon kielikahvilassa

  Haluaisitko harjoitella puhumista espanjaksi tai suomeksi rennossa ilmapiirissä? Oletko...

Kumppanuus kukoistaa Kotkassa: palvelutalo Koskenrinteen ICYE-yhteistyölle tunnustusta

Kotka. Täällä palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry (https://koskenrinne.fi) ryhtyi kuusi vuotta sitten...

Kamu-toiminta: Ystävyyttä, apua ja läsnäoloa

Oman vapaaehtoistyöjaksonsa jälkeen Marco Koivumäki on toiminut Maailmanvaihdon Kamuna. Kamuna...

Syyskuussa Sunnahofiin Itävaltaan – hae viim. 28.4.2024!

Kiinnostaako puutarhanhoito, maanviljely tai puutyö? Haluaisitko työskennellä näissä tehtävissä yhdessä...