Viisi kysymystä Maailmanvaihdon yhdenvertaisuustyöstä

 

Mitä kuuluu yhdenvertaisuustyölle Maailmanvaihdossa? Maailmanvaihto keräsi äskettäin palautetta ja kehitysehdotuksia toiminnastaan yhdenvertaisuuskyselyllä ja päivittää parhaillaan yhdenvertaisuussuunnitelmaansa.

Teksti: Susanna Halme & Anna Mäkinen
Kuva: Kamilla Fodor

1. Miksi Maailmanvaihdolla on yhdenvertaisuussuunnitelma?

Yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva prosessi, jossa pyritään palautteen ja itsearvioinnin pohjalta vastuulliseen, inklusiiviseen, kaikille turvalliseen ja saavutettavaan sekä moninaisuutta arvostavaan toimintaan. Yhdenvertaisuussuunnitelma on yksi työkalu edistää yhdenvertaisuutta. Siihen kirjataan tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseen järjestön toiminnassa.

2. Miksi yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään?

Maailmanvaihdon nykyinen yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2018. Uuden strategian (2022–2027) myötä tuli ajankohtaiseksi päivittää suunnitelma vastaamaan nykytilaa. Lisäksi monia nykyisessä suunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita on saavutettu:

Häirinnästä ja syrjinnästä ilmoittamiseen on luotu sähköinen lomake ja tapausten käsittelyyn on laadittu menettelyohjeet. Seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä, kohtaamista ja tukitoimia on ryhdytty käsittelemään vapaaehtoisten valmennuksissa.

Vammaisten nuorten osallistumismahdollisuuksiin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota, esimerkiksi lisäämällä vapaaehtoistyöpaikkakuvauksiin ja tapahtumailmoituksiin esteettömyystietoja. Digitaalisen tiedotuksen saavutettavuutta on parannettu muun muassa kuvien selitystekstein.

Turvallisemman tilan periaatteet on julkaistu ja otettu käyttöön kaikessa Maailmanvaihdon toiminnassa. Sukupuolineutraalia kieltä on tuotu osaksi erityisesti englanninkielisiä valmennuksia, joissa on huomioitu osallistujien erilaisia englannin kielitaitotasoja ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetty myös muita kieliä. Valmennusten arviointilomakkeet on uudistettu kartoittamaan osallistujien kokemuksia yhdenvertaisuudesta ja turvallisuudesta.

Maailmanvaihdon viestinnän eettisyyttä on arvioitu ja tiedotustyöhön on otettu käyttöön eettiset ohjeet. Tiedotusta tehdään miltei kokonaan kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi somessa ja jäsenkirjeissä. Tiedotuksen kaksikielisyyttä on tehostettu myös kotisivuilla ja lehdessä.

Lisäksi Maailmanvaihdossa on keskitytty toiminnan läpinäkyvyyteen, työntekijöiden asianmukaiseen ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen sekä taloudelliseen ja alueelliseen saavutettavuuteen, muun muassa laajentamalla etätoimintaa ja panostamalla osallistumismaksuttoman Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyön näkyvyyteen. Hallituksen jäseniä on osallistunut yhdenvertaisuuskoulutuksiin.

“Yhdenvertaisuuskyselyn kautta haluttiin kerätä palautetta Maailmanvaihdon toiminnan yhdenvertaisuudesta.”

3.Millaisia asioita yhdenvertaisuus-kyselyssä kysyttiin? Mitä sillä pyrittiin selvittämään?

Yhdenvertaisuuskyselyn kautta haluttiin kerätä palautetta Maailmanvaihdon toiminnan yhdenvertaisuudesta. Kysely oli kaikille avoin mutta suunnattu Maailmanvaihdon toiminnassa mukana olleille sekä muille yhteistyökumppaneille. Kyselyssä painotettiin tulevan yhdenvertaisuussuunnitelman painopisteitä: antirasismi ja moninaisuuden arvostaminen, esteettömyys ja saavutettavuus sekä turvallisempi tila.

Kysymyksissä kysyttiin, kuinka yhdenvertaisena, antirasistisena, moninaisuutta arvostavana, esteettömänä, saavutettavana, turvallisena ja tervetulleeksi toivottavana vastaaja Maailmanvaihdon toiminnan kokee. Kyselyssä oli mahdollisuus antaa näistä teemoista vapaata palautetta ja esittää kehitystoiveita. Tulokset huomioidaan Maailmanvaihdon yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitettäessä.

“Dekolonisaatio liittyy vahvasti yhdenvertaisuustyöhön kansainvälisessä vapaa-ehtoistyössä, joka osaltaan voi toisintaa koloniaalista asetelmaa, jossa valkoiset ihmiset globaalista pohjoisesta auttavat globaalia etelää kehittymään.”

4.Millaisia vastauksia kyselyssä saatiin?

Suomeksi ja englanniksi toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 27 henkilöä. Yleisesti ottaen Maailmanvaihdon toiminta koettiin vahvasti yhdenvertaiseksi, antirasistiseksi, moninaisuutta arvostavaksi ja turvalliseksi. Se koettiin suurelta osin myös esteettömäksi ja saavutettavaksi, vaikkakin vähemmän yksimielisesti. Samaan aikaan vastauksissa nousi esiin tärkeitä huomioita ja kehityskohteita.

Antirasismiin ja moninaisuuden arvostamiseen liittyen vastauksissa huomioitiin, että vapaaehtoistyöhön ulkomaille lähtevät henkilöt ovat varsin homogeenisiä esimerkiksi sukupuoleltaan ja koulutustaustaltaan. Lisäksi vastauksissa toivottiin lisää näkyvyyttä dekolonisaatioteemalle, nykyistä inklusiivisempaa ja sensitiivisempää kielenkäyttöä, lisää resursseja haavoittuvammassa asemassa olevien nuorten vastaanottamiseen vapaaehtoistyöhön Suomeen sekä kansainvälisten vapaaehtoisten toimijuuden kasvattamista Maailmanvaihdon järjestötoiminnassa.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden saralla kehityshuomiot liittyivät esimerkiksi korkeisiin osallistumismaksuihin, vapaaehtoistyön esteettömyyteen eri vammaisryhmille ja heidän tarvitsemaansa tukeen, materiaalien digitaaliseen saavutettavuuteen sekä niin toimiston kuin leiri- ja tapahtumapaikkojen esteettömyyteen niin vammaisille kuin esimerkiksi erityisherkillekin.

Lisäksi pohdittiin, kuinka turvallisempaa tilaa voitaisiin luoda nykyistä vahvemmin kaikessa toiminnassa. Läpileikkaavasti peräänkuulutettiin monenlaista yhteistyötä, esimerkiksi vammaisten ja marginalisoitujen ryhmien parissa toimivien järjestöjen kanssa, kokemusten ja hyvien käytänteiden jakamista sekä laajaa ja moninaista tiedotusta.

5.Miten dekolonisaatio ja yhden-vertaisuustyö Maailmanvaihdossa liittyvät toisiinsa?

Kolonialismi ja sen myötä systematisoitunut orjakauppa oikeutettiin rasistisella rotuopilla, joka jaotteli ”ihmisrodut” hierarkkiseen järjestykseen ja legitimoi valkoisten ylivallan ja ei-valkoisten hyväksikäytön, alistamisen ja murhaamisen globaalin kehityksen nimissä. Nämä koloniaaliset valtarakenteet näkyvät nykypäivänkin yhteiskunnassa vallan jakautumisessa globaalin pohjoisen ja etelän välillä sekä rakenteellisessa rasismissa, syrjinnässä ja syvään juurtuneissa ennakkoluuloissa rodullistettuja ihmisiä kohtaan.

Dekolonisaatiossa on kyse näiden koloniaalisten jatkumoiden aktiivisesta kyseenalaistamisesta ja purkamisesta ja siten se liittyy vahvasti yhdenvertaisuustyöhön erityisesti kansainvälisessä vapaaehtoistyössä, joka osaltaan voi toisintaa koloniaalista asetelmaa, jossa valkoiset ihmiset globaalista pohjoisesta auttavat globaalia etelää kehittymään. Maailmanvaihto pyrkii jatkuvasti lisäämään tietoisuuttaan globaaleista valtasuhteista ja omasta asemastaan näissä rakenteissa. Maailmanvaihdon toiminta pyrkii kyseenalaistamaan ja purkamaan koloniaalisia jatkumoita ja niihin perustuvia stereotypioita, ennakkoluuloja ja syrjintää ja luomaan näin yhdenvertaisempaa maailmaa.

Dekolonisaatio linkittyy vahvasti antirasismiin, joka on yksi Maailmanvaihdon yhdenvertaisuussuunnitelman painopisteistä. Parhaillaan käynnissä oleva dekolonisaatiohanke on hyvä esimerkki teeman aktiivisesta työstämisestä Maailmanvaihdon toiminnassa.

Juttu on ilmestynyt MaailmanVaihtoa – Volunteers’ Voices 2/2023 -lehdessä.

Lue myös

Harjoittele kieliä Maailmanvaihdon kielikahvilassa

  Haluaisitko harjoitella puhumista espanjaksi tai suomeksi rennossa ilmapiirissä? Oletko...

Syyskuussa Tanskaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin erityisoppilaitokseen – hae viim. 2.7.!

Kiinnostaako vapaaehtoistyö Euroopan solidaarisuusjoukoissa? Nyt sinulla on mahdollisuus lähteä Tanskaan!...

Maailmanvaihdon toimisto suljettu juhannusaattona 21.6.

Maailmanvaihdon toimisto on suljettu perjantaina 21.6.2024. Toivotamme kaikille aurinkoista juhannusviikonloppua!

Elokuussa Kotkan Englanninkieliseen leikkikouluun vapaaehtoinen Japanista – haussa isäntäperhe

Haluaisitko avartaa maailmankuvaasi ja harjoittaa kielitaitoasi tukea vapaaehtoisyhteistyötä kulttuurien välisen...